Využití digitálních zařízení při promočních aktivitách farmaceutických firem

Jednou ze specifických forem podpory prodeje léčiv je kontakt farmaceutických firem prostřednictvím jejich reprezentantů s lékaři. Úkolem zástupců farmaceutických firem je adresně oslovovat lékaře a poskytovat jim aktuální informace o léčivech, které prezentují. Standardní setkání se uskutečňují formou osobních návštěv v ordinacích lékařů. Tento způsob prezentace léků a podpory jejich prodeje je praktikován již od poloviny 19. století. Tak jako moderní farmaceutický průmysl prošel velkým vývojem, stejně tak se i změnil způsob komunikace a prezentace léčiv reprezentanty při návštěvách lékařů. Díky zavedení nových informačních technologií došlo k zintenzivnění komunikace mezi farmaceutickými firmami a lékaři např. jak v podobě emailové komunikace, tak i v osobní prezentaci léčivých preparátů. Všeobecně se ve všech oblastech lidské komunikace a tím i marketingu upouští od papírových forem a nastupuje trend použití digitálních technologií. Tento trend se ve farmacii prosazuje poměrně pomalu.

Z dat společnosti CEEOR sbíraných pro analýzu PromoMonitor vidíme použití digitální technologie pouze v necelých 5% návštěv u nově launchovaných léků na vzorku 150 praktických lékařů. Prezentace s pomoci tištěných materiálů je využita na 80 % všech návštěv, použití obou forem představuje 5%, tzn. tiskovina je použita vždy společně s digitálním zařízením. Téměř v 10% nebyl použit žádný podpůrný materiál. Jen minimální rozdíl vidíme u léčiv, která jsou na trhu již delší dobu. Zde je zastoupení tištěných materiálů jen nepatrně menší, a to o necelých 9%. Zastoupení digitální technologie je prakticky shodné jako u nově launchovaných léků a to 5%. Obojí je použito pouze v necelých 2%. Ve 21% nebyl použit žádný podpůrný propagační materiál.

Je otázkou, zda farmaceutické společnosti i v dnešní době, kdy je trend maximální zapojení digitálních technologií do všech oblastí života upřednostňují prezentaci papírových letáků, brožur a jiného tištěného studijního materiálu nebo zda lékaři stále dávají přednost informacím v papírové podobě, které mohou využít i při předání informací pacientům. Důvodem tohoto stavu může být neznalost závislosti mezi ochotou preskripce a použitou prezentační technikou, přičemž tento vztah by měl být základním rozhodujícím faktorem pro využití jedné či druhé formy prezentací. Na rozkrytí této závislosti se hodláme v naších dalších analýzách zaměřit.


Veronika Levrincová

Key Account Manager at CEEOR