Pohľad na mieru konverzie ochoty lekára používať liek pri liečbe pacienta

PromoMonitor, nástroj na sledovanie a vyhodnocovanie komunikácie farmaceutických firiem s lekármi, umožňuje okrem iného aj pohľad na konverziu ochoty používania určitého lieku pri liečbe pacientov za zvolené časové obdobie. Predstavíme si príklad na konkrétnom lieku Lixiana. Do analýzy sme zahrnuli dáta z 4036 dotazníkov vyplnených internistami a kardiológmi na trhu NOAK liekov (Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto) za obdobie 10/2016-08/2019. O tomto lieku začalo byť “počuť” v auguste 2017 ako môžeme vidieť na grafe 1: Share of Voice, nižšie. Najintenzívnejšia komunikácia s lekármi prebiehala od februára do júna 2017, následne klesla a udržiavala sa v rozmedzí 14-30% celkového hlasu na trhu NOAK liekov.

Graf 1: Share of Voice na NOAK trhu (Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto) u internistov a kardiológov za obdobie 10/2016-08/2019.


Ako sa menila ochota používania vybraného lieku lekármi počas daného časového obdobia je zobrazené v grafe 2: Conversion rate – miera konverzie. Dáta sme získali porovaním predchádzajúcej a nasledujúcej ochoty nasadenia lieku pri liečbe pacientov. Lekári sú kategorizovaní do troch skupín: lekári, čo nemajú záujem používať daný liek (not converted), lekári, ktorí nemenia doterajšiu intenzitu používania (no change) a lekári, ktorí sa rozhodli používať daný liek (converted) – detailnejšie rozobrané kategórie skupín v tabuľke nižšie.

Tabuľka 1: Rozdelenie užívateľov na základe zvyklostí pri používaní lieku pri liečbe pacientov (vychádzajúc z predchádzajúceho používania lieku a ochotou používania lieku v budúcnosti):


Graf 2: Conversion rate – miera konverzie ochoty používania vybraného lieku pri liečbe pacienta u internistov a kardiológov na NOAK trhu za obdobie 10/2016-08/2019.


Z uvedeného vyplýva, že v období od decembra 2016 do mája 2017 sa užívatelia delili na dve skupiny – nekonvertovaných a konvertovaných, postupom času sa objavuje aj tretia skupina lekárov predstavujúca konvertovaných lekárov, ktorí zostávajú lojálni a presúvajú sa do kategórie bez zmeny. Zrejme ide hlavne o dobrú skúsenosť s liekom pri liečbe pacientov. Dobrá skúsenosť je často podmienená správnym používaním a nasadzovaním lieku u konkrétneho pacienta, preto je správna a odborná komunikácia zo strany výrobcu lieku smerom k lekárovi nevyhnutná. Zároveň klesá percento užívateľov, ktorí nie sú ochotní používať daný liek pri liečbe.

Z grafu 1 je zjavné, že od decembra 2018 sa zvyšuje hlas sledovaného lieku na NOAK trhu a zároveň sa v grafe 2 zvyšuje percento nekonvertovaných lekárov, v tomto období mohla nastať zmena stratégie vo farmaceutickej spoločnosti (napr. zmena targetovania lekárov, zmeny v špecifkácii lieku, nová kampaň atď.). Aj na základe týchto informácii získaných prostredníctvom služby PromoMonitor je možné overiť implementáciu stratégie farmaceutickej spoločnosti.

Záverom je treba povedať, že aj z uvedených dát vidíme ako správna a edukačná komunikácia zo strany výrobcu lieku smerom k lekárovi prospieva pacientom. Pri komunikácii s lekárom je vždy najefektívnejšia odborná komunikácia o pacientovi, liečbe, dávkovaní a pod. Odbornosť zvyšuje ochoti lekárov s výrobcom lieku komunikovať a v konečnom dôsledku má pozitívny efekt na pacienta.

Ivana Koborová

Key Account Manager at CEEOR